Due diligence

Mobilní telefon v ruce

Due diligence v oblasti udržitelnosti je proces, který organizace provádějí před zahájením investic, fúzí, akvizic, nebo jiných obchodních transakcí, aby zhodnotily a zohlednily environmentální, sociální a správní faktory související s těmito transakcemi. Tento proces má za cíl posoudit a minimalizovat rizika spojená s udržitelností a zajistit, že investice nebo akvizice jsou v souladu s principy udržitelnosti a firemní společenské odpovědnosti (CSR).

Klíčové prvky due diligence v oblasti udržitelnosti zahrnují:

  • Analýza environmentálního dopadu: Prověření vlivu transakce na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů, využívání energie, správy odpadu a jiných environmentálních faktorů.
  • Sociální a lidská práva: Posouzení, jakým způsobem transakce ovlivní zaměstnance, komunity a dodavatele. Zahrnuje ohledy na pracovní podmínky, rozmanitost a inkluzi, lidská práva a sociální dopady.
  • Správa a řízení: Posouzení správní struktury a procesů organizace, zda jsou v souladu s nejlepšími postupy v oblasti správního řízení a firemní společenské odpovědnosti.
  • Legální a regulační faktory: Zjištění, zda jsou transakce v souladu s platnými právními předpisy a regulacemi v oblasti udržitelnosti.
  • Rizikové faktory: Identifikace rizik spojených s udržitelností, která by mohla mít negativní dopad na investici nebo akvizici, a vyhodnocení, zda jsou tato rizika akceptovatelná.
  • Konzultace s stakeholdery: Zapojení zainteresovaných stran, jako jsou zaměstnanci, komunity a nevládní organizace, do procesu due diligence k získání důležitých názorů a informací.

Due diligence v oblasti udržitelnosti je důležitým krokem pro organizace, které chtějí minimalizovat rizika a zajistit, že jejich investice a transakce jsou v souladu s principy udržitelnosti a etiky. Pomáhá organizacím identifikovat potenciální problémy a přijmout kroky k jejich řešení nebo minimalizaci.