ESG report

Mobilní telefon v ruce

(Environment, Social, Governance report) je dokument, který organizace často veřejně zveřejňují, aby informovaly investory, akcionáře, zákazníky a další zainteresované strany o svých výkonech a praxích v oblasti environmentální, sociální a správní udržitelnosti (ESG). Tyto zprávy slouží k poskytnutí informací o tom, jak organizace řídí své ESG faktory a jaký vliv mají na životní prostředí, společnost a správní procesy.

Klíčové prvky ESG reportu zahrnují:

  • Environment (Environmentální faktory): Tato část zprávy se zaměřuje na environmentální aspekty, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba energie, voda a odpad. Může také zahrnovat informace o ekologických inovacích, ochraně biodiverzity a dalších aspektech, které ovlivňují životní prostředí.
  • Social (Sociální faktory): Tato část zprávy se věnuje sociálním faktorům, jako jsou pracovní podmínky pro zaměstnance, diverzita a inkluze, lidská práva, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vztahy s komunitami a další. Informuje o tom, jak organizace ovlivňuje lidi a společnost.
  • Governance (Správa): Tato část zprávy se soustředí na správu společnosti, včetně struktury správní rady, etiky, transparentnosti, boje proti korupci, dodržování právních předpisů a etických standardů. Poskytuje informace o tom, jak organizace řídí své operace a zájmy akcionářů.

ESG reporty mohou být dobrovolné nebo vyžadovány na základě regulací v určitých jurisdikcích. Tyto reporty mají pomoci investorům a zainteresovaným stranám lépe porozumět tomu, jak organizace zohledňuje a řídí ESG faktory ve svém podnikání. ESG reporty mohou také sloužit k hodnocení rizik a příležitostí spojených s udržitelností a ke sledování pokroku organizace v dosahování svých ESG cílů.