ESG

Mobilní telefon v ruce

ESG je zkratka používaná pro označení environmentálního, sociálního a správního ohodnocení (Environmental, Social, and Governance). Jedná se o soubor kritérií, která investoři a organizace používají k hodnocení a měření udržitelnosti a společenské odpovědnosti firem a investičních projektů. Tato kritéria jsou důležitá pro ty, kteří chtějí zohlednit environmentální a sociální faktory a kvalitu správy při svých investičních a rozhodovacích procesech.

Zde je stručný přehled jednotlivých složek ESG:

  • Environmentální faktory (Environmental): Tato složka ESG se zaměřuje na environmentální dopad organizace nebo projektu. To zahrnuje otázky týkající se změny klimatu, ochrany přírody, využívání energie, emisí skleníkových plynů, správy odpadu a další. Investoři hodnotí, jak organizace snižuje negativní dopady na životní prostředí a jak aktivně přispívá k udržitelnému rozvoji.
  • Sociální faktory (Social): Tato složka ESG se týká vztahů organizace se svými zaměstnanci, zákazníky, komunitami a dalšími zainteresovanými stranami. Zahrnuje otázky jako jsou pracovní podmínky, zdravotní péče, rozmanitost a inkluze, lidská práva, bezpečnost a další sociální aspekty.
  • Správní faktory (Governance): Správní faktory se zaměřují na způsob, jakým je organizace řízena a jaké jsou její postupy a etika. To zahrnuje otázky jako jsou etické normy, nezávislost správní rady, transparentnost, odměňování vedení, řízení rizik a dodržování právních předpisů.

ESG faktory jsou důležité pro investory, protože pomáhají identifikovat rizika a příležitosti spojené s investicemi, a také pomáhají rozhodnout, zda organizace plní společenskou odpovědnost a zohledňuje udržitelnost ve svém provozu. Význam ESG v investičním světě stále roste, a to jak z důvodu zájmu o udržitelnost a sociální odpovědnost, tak i kvůli možnosti dosažení finančních výnosů v dlouhodobém horizontu.