ESG audit

Mobilní telefon v ruce

ESG audit (Environmental, Social, and Governance audit) je proces hodnocení a ověřování environmentálních, sociálních a správních aspektů organizace s cílem posoudit, jak organizace plní své závazky a zodpovědnosti v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. ESG audit je nástrojem pro zhodnocení konkrétních opatření a praktik organizace v těchto oblastech a pro zjištění, zda organizace dodržuje stanovené normy, regulace a etické standardy v souvislosti s ESG.

Hlavní prvky ESG auditu zahrnují:

  • Environmentální audit: Tato část auditu se zaměřuje na hodnocení environmentálních aspektů organizace, jako jsou emise skleníkových plynů, využívání energie, správa odpadů, ochrana přírody a další. Audit prověřuje, zda organizace dodržuje environmentální předpisy a zavádí opatření na snižování negativního dopadu na životní prostředí.
  • Sociální audit: Tato část se zaměřuje na sociální dopady organizace na její zaměstnance, zákazníky, komunity a další zainteresované strany. Hodnotí se pracovní podmínky, lidská práva, rozmanitost a inkluze, sociální angažovanost a další sociální faktory.
  • Audit správy (Governance): Tato část zkoumá správní strukturu organizace, transparentnost, etiku, odměňování vedení, řízení rizik a dodržování zásad a postupů v oblasti správy. Audit posuzuje, zda organizace má efektivní systémy a procesy pro zajištění kvalitní správy.
  • Měření výsledků: ESG audit může zahrnovat také sběr a analýzu konkrétních dat a ukazatelů, které umožňují kvantifikovat a měřit výsledky organizace v oblasti ESG.

ESG audit může být prováděn interně organizací nebo externě nezávislými auditory. Výsledky ESG auditu mohou být použity k posouzení rizik a příležitostí v oblasti udržitelnosti, ke zlepšení firemního obrazu a pověsti a k informování investorů, akcionářů a dalších zainteresovaných stran o postoji organizace k ESG záležitostem.