Green Deal

Mobilní telefon v ruce

je politická a ekonomická strategie Evropské unie (EU) zaměřená na dosažení udržitelného a nízkouhlíkového hospodářství. Tato strategie byla poprvé představena v roce 2019 Evropskou komisí a má za cíl zvýšit udržitelnost, snížit emise skleníkových plynů a zlepšit životní prostředí v EU. Green Deal je hlavním pilířem evropského úsilí o boj proti změně klimatu a ochranu životního prostředí.

Některé z hlavních cílů a opatření Green Deal zahrnují:

  • Klimatická neutralita: Hlavním cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, což znamená, že EU bude emitovat do atmosféry stejné množství skleníkových plynů, které bude schopna absorbovat a kompenzovat.
  • Snížení emisí skleníkových plynů: Green Deal stanoví konkrétní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů v rámci EU, včetně zvýšeného podílu obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity.
  • Rozvoj udržitelných dopravních systémů: Strategie se zaměřuje na zvýšení udržitelnosti dopravy, včetně podpory elektrických vozidel a rozvoje veřejné dopravy.
  • Ochrana biodiverzity: Green Deal se snaží o ochranu a obnovu přírodních ekosystémů a biodiverzity v EU.
  • Změna zemědělských praktik: Cílem je podpora udržitelného zemědělství a snižování vlivu zemědělství na životní prostředí.
  • Financování udržitelného rozvoje: EU se zavazuje investovat do udržitelných projektů a podporovat trh s udržitelnými investicemi.

Green Deal je klíčovou iniciativou, která má podpořit přechod k nízkouhlíkovému, udržitelnému a konkurenceschopnému hospodářství v rámci EU. Jedná se o komplexní snahu o dosažení environmentální udržitelnosti a ochranu klimatu, a to včetně změn v energetickém, dopravním, zemědělském a hospodářském sektoru.