Karbonová stopa

Mobilní telefon v ruce

(Carbon Footprint) je měření množství skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), které jsou emitovány při výrobě, provozu, dopravě, spotřebě a nakonec odstranění produktu nebo služby. Tato stopa slouží k vyhodnocení environmentálního dopadu konkrétního výrobku, služby, organizace nebo dokonce jednotlivce na změnu klimatu a celkové životní prostředí.

Karbonová stopa zahrnuje jak přímé emise (z výrobního procesu, dopravy apod.), tak nepřímé emise (z výroby energie, výroby materiálů, distribuce produktů atd.). Tato metrika se často vyjadřuje v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2e) a umožňuje lidem, organizacím a vládám získat přehled o jejich uhlíkovém odtisku a identifikovat oblasti, kde lze snížit emise skleníkových plynů.

Snížení karbonové stopy je klíčovým cílem v rámci boje proti změně klimatu a udržitelného rozvoje. Organizace a jednotlivci mohou přijímat opatření, jako je energetická účinnost, obnovitelná energie, snížení spotřeby, recyklace a jiná opatření, aby snížili svou karbonovou stopu a přispěli k ochraně životního prostředí. Toto měření je také důležité pro investory, kteří hodnotí environmentální aspekty (E) v rámci ESG analýzy společností.