Materialita / Dvojí materialita

Mobilní telefon v ruce

Materialita je klíčový koncept v oblasti udržitelného zprávání a udržitelnosti obecně. Týká se toho, co je pro organizaci nebo podnik klíčové, významné a relevantní v rámci jejích environmentálních, sociálních a správních záležitostí. Jedná se o identifikaci a hodnocení aspektů a témata, která mají význam pro organizaci a její stakeholdery, a která by měla být zahrnuta do udržitelných zpráv a strategií.

Dvojí materialita je rozšířený koncept, který zohledňuje dvě roviny materiality:

  • Vnitřní materialita: Jedná se o to, co organizace považuje za materiální z hlediska svého vlastního výkonu a dlouhodobé udržitelnosti. To znamená, že organizace posuzuje, jaké aspekty a témata jsou klíčové pro její interní cíle a hodnoty. Tyto aspekty mohou ovlivnit její dlouhodobou udržitelnost, konkurenceschopnost, a pověst.
  • Externí materialita: Toto zahrnuje to, co je materiální pro externí stakeholdery organizace, jako jsou investoři, zákazníci, vlády, nevládní organizace a další zainteresované strany. Je to to, co externí stakeholdeři považují za klíčové pro hodnocení výkonu a dopadu organizace na společnost a životní prostředí.

Dvojí materialita tedy zohledňuje jak interní, tak externí hlediska. Organizace by měly identifikovat aspekty a témata, které jsou materialitou z hlediska obou perspektiv, a zaměřit své úsilí na monitorování, zprávání a řízení těchto klíčových záležitostí.

Materialita a dvojí materialita jsou důležité pro organizace při vypracování udržitelných strategií a zpráv, protože pomáhají určit, na co by se měla zaměřit, jaké cíle stanovit a jak efektivně komunikovat se svými stakeholdery ohledně svého udržitelného výkonu.