Nefinanční data

Mobilní telefon v ruce

Pojem "nefinanční data" se v oblasti podnikání a reportingu odnáší na informace a údaje, které nejsou zahrnuty do tradičních finančních zpráv, jako jsou bilance, výkazy zisku a ztráty, a cash flow tabulky. Namísto toho se nefinanční data soustředí na různé aspekty organizace, které nejsou přímo měřitelné v penězích, ale mají významný dopad na udržitelnost, společenskou odpovědnost a celkový výkon organizace. Tyto aspekty mohou zahrnovat:

  • Environmentální informace: To zahrnuje informace o environmentálních vlivy organizace, jako jsou emise skleníkových plynů, spotřeba energie, spotřeba vody, produkce odpadu, a opatření pro ochranu přírody a životního prostředí.
  • Sociální a lidské zdroje: To zahrnuje informace o zaměstnaneckých otázkách, jako jsou pracovní podmínky, rozmanitost a inkluzivita, zaměstnanecká angažovanost, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, a respektování lidských práv.
  • Sociální odpovědnost a zapojení ve společenství: To zahrnuje informace o aktivitách a investicích organizace do komunit, ve kterých působí, a o jejím přístupu k sociálním otázkám, filantropii a dobrovolnictví.
  • Správa, etika a řízení rizik: To zahrnuje informace o etických zásadách, transparentnosti, správě rizik, a způsobech, jakými organizace zajistila dobrou správu a etické chování.
  • Inovace a produktová odpovědnost: To zahrnuje informace o inovačních procesech, vývoji produktů a služeb, které mají pozitivní nebo negativní dopad na společnost a životní prostředí.

Nefinanční data jsou důležitá pro organizace, které chtějí vypracovat udržitelné strategie a zprávy, protože umožňují zohlednit širší spektrum faktorů, které ovlivňují výkonnost organizace a její vztahy se stakeholdery. Tyto informace pomáhají organizacím identifikovat rizika a příležitosti spojené s udržitelností a společenskou odpovědností a také komunikovat transparentně s investory, zákazníky, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami.