Net-zero

Mobilní telefon v ruce

"Net-zero" je koncept, který se týká snahy o dosažení nulových emisí skleníkových plynů (GHG) do atmosféry, čímž se minimalizuje příspěvek k globálnímu oteplování a zmírňuje změna klimatu. Znamená to, že množství emisí skleníkových plynů, které jsou uvolněny do atmosféry, by mělo být vyváženo množstvím skleníkových plynů, které jsou zachyceny nebo odstraněny z atmosféry, čímž se dosáhne celkové rovnováhy na nule.

Existují dvě hlavní složky spojené s konceptem "net-zero":

  • Snížení emisí: Prvním krokem k dosažení net-zero je snížení emisí skleníkových plynů způsobených lidskou činností. To může zahrnovat opatření jako je zvýšení energetické účinnosti, přechod na obnovitelné zdroje energie, změna v průmyslových procesech, zvýšení udržitelnosti v dopravě a změny v zemědělství. Cílem je minimalizovat emise na minimum.
  • Odstranění a zachycení emisí: Kromě snižování emisí je nezbytné také odstraňovat nebo zachycovat existující skleníkové plyny z atmosféry. To může být dosaženo prostřednictvím opatření, jako je zalesňování, které pomáhá zachytit oxid uhličitý, nebo vývoj technologií pro přímé odstraňování CO2 z atmosféry.

Důležité je, že dosažení net-zero je považováno za klíčový krok k omezení globálního oteplování a zmírnění změny klimatu na únosnou úroveň. Řada vlád, společností a mezinárodních organizací se zavázala k dosažení net-zero emisí do určitého data. Například některé země, jako je Velká Británie, stanovily cíl dosáhnout net-zero emisí do roku 2050.

Důležité je také upozornit, že dosažení net-zero emisí vyžaduje komplexní přístup a spolupráci na globální úrovni, včetně vlád, průmyslu, vědeckého výzkumu a celé společnosti.