Offsetting

Mobilní telefon v ruce

Offseting (také známý jako "carbon offseting" nebo "kompensace emisí") je praktika, kterou organizace nebo jednotlivci používají k vyvážení svých emisí skleníkových plynů (GHG) tím, že financují projekty nebo aktivity, které snižují emise GHG jinde. Hlavním cílem offsetingu je kompenzovat nebo vyvážit emise, které organizace nebo jednotlivci nejsou schopni snížit nebo odstranit vlastními prostředky.

Zde je zjednodušený postup offsetingu:

  • Hodnocení emisí: Organizace nebo jednotlivci nejprve provedou analýzu svých emisí skleníkových plynů, aby zjistili, kolik emisí produkují v rámci své činnosti.
  • Snížení emisí: Organizace nebo jednotlivci se snaží snížit své emise skleníkových plynů pomocí opatření, jako jsou energetická účinnost, využívání obnovitelných zdrojů energie nebo změny v chování.
  • Kompensace emisí: Pokud není možné snížit emise na nulu nebo na přijatelnou úroveň, organizace nebo jednotlivci mohou nakoupit tzv. "uhlíkové kredity" nebo "offsety" od projektů, které snižují emise GHG jinde. Tyto projekty mohou zahrnovat lesní hospodářství, obnovitelné zdroje energie (například větrné elektrárny nebo solární panely), energetickou účinnost v průmyslu nebo snižování emisí v zemědělství.
  • Výpočet a vyvážení: Uhlíkové kredity, které organizace nebo jednotlivci zakoupili, se použijí k vyvážení jejich zbylých emisí. To znamená, že celkové emise organizace nebo jednotlivce jsou kompenzovány nákupem uhlíkových kreditů, čímž se dosáhne "neutrálního uhlíkového zjistila" (nebo alespoň snížení emisí na přijatelnou úroveň).

Offseting má své výhody a nevýhody. Na jedné straně může pomoci organizacím a jednotlivcům snížit celkový dopad svých emisí na klima, zejména pokud není možné emise zcela eliminovat. Na druhé straně se někteří kritici obávají, že offsety mohou sloužit jako "zelená omluva," která umožňuje pokračovat v emisích bez skutečného snižování. Je důležité, aby offseting byl používán jako doplněk ke snižování emisí a ne jako náhrada za skutečná opatření k omezování emisí.