SBTi

Mobilní telefon v ruce

SBTi je zkratka pro "Science-Based Targets initiative," což je iniciativa, která se zaměřuje na stanovení a podporu vědecky založených cílů pro snižování emisí skleníkových plynů (GHG) organizacemi. Tato iniciativa byla založena v roce 2015 ve spolupráci mezi několika mezinárodními organizacemi, včetně UN Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) a Carbon Disclosure Project (CDP).

Cílem SBTi je zajistit, že organizace stanovují a implementují cíle pro snižování emisí, které jsou v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o změně klimatu a s cíli definovanými v Pařížské dohodě. Konkrétně SBTi podporuje organizace v procesu stanovování "vědecky založených cílů" (Science-Based Targets, SBT), které jsou:

  • Vědecky založené: SBT musí být založeny na vědeckých důkazech a analýzách. To znamená, že musí brát v úvahu úroveň emisí, která je nezbytná pro omezení globálního oteplování na maximálně 1,5 °C nad průmyslovou úrovní.
  • Významné: SBT musí být ambiciózní a představovat významné snížení emisí organizace v porovnání s jejím aktuálním stavem.
  • Realistické: SBT musí být dosažitelné a proveditelné organizací s ohledem na její odvětví a kontext.

Organizace, které stanoví a zveřejní vědecky založené cíle prostřednictvím SBTi, získávají uznání za své úsilí na snižování emisí skleníkových plynů a jejich cíle jsou považovány za důvěryhodné a vědecky podložené. SBTi také nabízí podporu a nástroje pro organizace při procesu stanovování a dosahování těchto cílů.

SBTi je důležitou iniciativou v boji proti změně klimatu, protože pomáhá organizacím postavit se k výzvě omezit emise skleníkových plynů a přispět k globálním snahám o zmírnění klimatických změn.