Směrnice SFRD

Mobilní telefon v ruce

Směrnice o udržitelném finančním reportování (SFDR) je legislativní iniciativa Evropské unie, která vstoupila v platnost dne 10. března 2021. Cílem této směrnice je zvýšit transparentnost a udržitelnost v oblasti finančního reportování a investování v EU. SFDR se zaměřuje na finanční instituce, jako jsou banky, pojišťovny, správci aktiv a další investiční subjekty, a na povinnost informovat své klienty o environmentálních, sociálních a správních aspektech svých investičních produktů.

Hlavní body Směrnice o udržitelném finančním reportování zahrnují:

  • Pravidla pro udržitelnostní reportování: Finanční instituce jsou povinny zahrnout do svých reportů informace o environmentálních, sociálních a správních aspektech svých investičních produktů. To zahrnuje zveřejnění informací o dopadech investic na změnu klimatu, ekologii, lidská práva a další udržitelnostní faktory.
  • Klasifikace udržitelných produktů: SFDR definuje kritéria pro klasifikaci investičních produktů jako "učiněných" (produkty, které mají udržitelné charakteristiky) nebo "odpovědných" (produkty, které sledují udržitelné investiční cíle). Tato klasifikace pomáhá investorům identifikovat produkty, které jsou v souladu s udržitelnými cíli.
  • Informace o udržitelnosti produktů: Finanční instituce musí poskytovat klientům informace o udržitelnosti svých produktů, včetně toho, jaký dopad mají na environmentální a sociální faktory. To umožňuje investorům lépe porovnávat a vybírat investiční produkty na základě udržitelných hledisek.
  • Integrace rizik udržitelnosti: Směrnice vyžaduje, aby finanční instituce integrovaly rizika spojená s udržitelností do svých procesů řízení rizik. To znamená, že musí brát v úvahu environmentální, sociální a správní aspekty při hodnocení rizika svých investičních portfolií.
  • Zvýšení transparentnosti: Směrnice má za cíl zvýšit transparentnost v oblasti udržitelného finančního reportování, což zahrnuje zveřejňování informací o způsobu hodnocení udržitelnosti produktů a o jejich dopadech na udržitelnost.

SFDR představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu investování a finančnímu reportování v EU. Je navržen tak, aby podporoval udržitelné finance a pomohl investorům lépe porozumět dopadům svých investic na udržitelnost. Organizace a finanční instituce působící v EU musí dodržovat požadavky této směrnice a zabezpečit, aby byly ve svých reportech a komunikaci transparentní ohledně udržitelnostních aspektů svých produktů.