Společensky odpovědné investování (SRI)

Mobilní telefon v ruce

SRI je zkratka pro "Socially Responsible Investing," což v českém překladu znamená "investování s ohledem na sociální odpovědnost." Jedná se o strategii investování, která klade důraz na etické a sociální faktory při rozhodování o investicích. Cílem SRI je dosáhnout finančního výnosu z investic, zatímco současně minimalizuje negativní sociální a environmentální dopady a podporuje společenskou odpovědnost podniků.

Hlavní rysy investování s ohledem na sociální odpovědnost zahrnují:

  • Etičnost a hodnoty: Investoři, kteří uplatňují SRI strategii, kladejí důraz na investice do společností a projektů, které jsou v souladu s jejich etickými a sociálními hodnotami. To znamená, že se snaží vyhnout investicím do firem, které provozují neetické nebo nepřijatelné činnosti, jako jsou výroba zbraní, tabákové nebo alkoholické průmysly, nebo investice do společností, které porušují lidská práva.
  • Negativní screening: Investoři mohou provádět negativní screening, což znamená, že vyřazují z investic společnosti, které jsou zapojeny do nežádoucích aktivit. Toto může zahrnovat například firmy zapojené do znečišťování životního prostředí nebo porušování pracovních práv.
  • Aktivní angažovanost: Někteří investoři provádějí aktivní angažovanost ve společnostech, do kterých investují. To zahrnuje hlasování na valných hromadách společností a zapojení se do dialogu s vedením firmy s cílem prosazovat sociální a environmentální změny.
  • Udržitelné investice: SRI může zahrnovat investice do společností, které jsou aktivně angažované v udržitelnosti a snižování svého environmentálního dopadu. To může zahrnovat investice do obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti nebo projektů, které podporují sociální rozvoj.

Investování s ohledem na sociální odpovědnost může být motivováno různými faktory, včetně osobních hodnot, etických zásad a snahy o podporu pozitivního společenského a environmentálního vlivu investic. Je to způsob, jakým investoři mohou spojit své finanční cíle s jejich sociálními a etickými přesvědčeními.