Taxonomie EU

Mobilní telefon v ruce

Taxonomie EU, plným názvem "Taxonomie udržitelnosti pro činnosti financované zdroji Evropské unie," je rámec a klasifikační systém, který byl vyvinut Evropskou unií pro posouzení udržitelnosti investičních aktivit a projektů. Cílem této taxonomie je pomoci identifikovat, které činnosti jsou ekologicky udržitelné a přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a tím usnadnit investování do projektů, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a společnost.

Hlavní body týkající se Taxonomie EU zahrnují:

  • Kritéria udržitelnosti: Taxonomie stanovuje kritéria pro hodnocení udržitelnosti činností. Tato kritéria zahrnují environmentální a sociální faktory, které by měly být splněny, aby byla činnost považována za udržitelnou. Mezi tyto faktory patří snižování emisí skleníkových plynů, ochrana biodiverzity, energetická účinnost, zajištění lidských práv a další.
  • Klasifikace činností: Taxonomie klasifikuje různé činnosti do kategorií na základě toho, zda splňují udržitelnostní kritéria. Kategorie zahrnují například čistou energetiku, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie a další.
  • Zpravodajství a transparentnost: Organizace, které financované zdroji EU, musí zpravodajsky uvádět, zda jejich činnosti splňují kritéria Taxonomie EU. To umožňuje investorům a spotřebitelům lépe rozumět dopadům projektů na udržitelnost.
  • Podpora udržitelnosti: Taxonomie EU má za cíl podporovat a usnadnit investice do projektů a aktivit, které přispívají k udržitelnému rozvoji a pomáhají EU dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti, včetně cílů Pařížské dohody o změně klimatu.

Taxonomie EU je klíčovým prvkem Evropského akčního plánu pro udržitelnou financování, který byl přijat jako součást Evropského zeleného dohledu. Tento nástroj hraje důležitou roli v posunu směrem k udržitelnějšímu investování a hospodářství v rámci Evropské unie.