Udržitelný dodavatelský řetězec

Mobilní telefon v ruce

je koncept, který se zaměřuje na zajištění udržitelnosti a společenské odpovědnosti ve všech fázích dodavatelského řetězce nebo dodavatelské sítě, která zahrnuje všechny organizace a jednotlivce, kteří jsou zapojeni do výroby a dodávání produktů nebo služeb.

Hlavním cílem udržitelného dodavatelského řetězce je minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, společnost a ekonomiku a zároveň maximalizovat pozitivní dopady. Toho lze dosáhnout několika způsoby:

  • Ekologická udržitelnost: Zajištění, že výrobní procesy jsou šetrné k životnímu prostředí, což zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů, úsporu energie, minimalizaci odpadu a recyklaci.
  • Sociální odpovědnost: Dodržování pracovních práv, zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, podpora rozmanitosti a inkluzivity, a respektování lidských práv v celém dodavatelském řetězci.
  • Ekonomická udržitelnost: Zajištění dlouhodobé stability a prosperity pro všechny zúčastněné strany, včetně dodavatelů, výrobců a distribučních kanálů.
  • Transparentnost a sledování: Důkladné sledování a zveřejňování informací o aktivitách a výkonnosti dodavatelského řetězce v oblasti udržitelnosti, aby bylo možné provádět pravidelné hodnocení a zlepšení.
  • Spolupráce a zapojení zainteresovaných stran: Spolupráce s různými zainteresovanými stranami, jako jsou dodavatelé, odběratelé, komunity a nevládní organizace, aby se dosáhlo společných cílů udržitelnosti.

Udržitelný dodavatelský řetězec má klíčový význam v kontextu firemní společenské odpovědnosti (CSR) a snahy o dosažení udržitelnosti a ekologického, sociálního a ekonomického blahobytu. Organizace, které se zavazují k udržitelnému dodavatelskému řetězci, hledají způsoby, jak snižovat svůj ekologický otisk, zlepšovat pracovní podmínky a provádět etické obchodní praktiky po celé dodavatelské síti.