Zpráva o udržitelnosti

Mobilní telefon v ruce

známá také jako udržitelná zpráva nebo zpráva o udržitelném rozvoji, je dokument, který organizace publikují, aby informovaly veřejnost, investory, zákazníky a další zainteresované strany o svých snahách, výkonech a strategiích v oblasti udržitelnosti a ESG (Environment, Social, Governance - Environmentální, Sociální, Správní faktory).

Klíčové prvky zprávy o udržitelnosti zahrnují:

  • Environment (Environmentální faktory): Tato část zprávy se zabývá environmentálními aspekty, jako jsou emise skleníkových plynů, ochrana životního prostředí, udržitelné využívání přírodních zdrojů, energetická efektivita a další. Organizace zde popisují své úsilí o snižování negativního vlivu na planetu.
  • Social (Sociální faktory): Tato část se týká sociálních aspektů, jako jsou pracovní podmínky pro zaměstnance, diverzita a inkluzivita, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vztahy s komunitami a další. Organizace zde prezentují své úsilí o sociální odpovědnost.
  • Governance (Správa): Tato část se soustředí na správu společnosti, včetně etiky, transparentnosti, dodržování právních předpisů, boje proti korupci a dalších aspektů, které se týkají vedení a řízení organizace. Poskytuje informace o tom, jak organizace zajišťuje etickou a transparentní správu.
  • Výkonnostní ukazatele: Zpráva o udržitelnosti často zahrnuje kvantitativní a kvalitativní ukazatele, které měří výkonnost organizace v oblasti udržitelnosti a ESG. Tyto ukazatele umožňují zainteresovaným stranám sledovat pokrok organizace a porovnávat ho s cíli a normami.
  • Strategie a cíle: Zpráva by měla také obsahovat informace o strategiích a cílech organizace v oblasti udržitelnosti a ESG, včetně plánů na budoucnost a opatření k dosažení těchto cílů.

Zprávy o udržitelnosti mají pomoci organizacím prezentovat své úsilí o udržitelnost a transparentně informovat veřejnost a investory o svých výkonech a plánech v této oblasti. Tyto zprávy mohou také být použity k hodnocení organizací z hlediska udržitelnosti a ESG faktorů.